Atbalsta vērtīgo zālāju uzturēšanu Rīgas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās

Otrdien, 8. decembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti   atbalstīja Rīgas dalību un līdzfinansējumu projektā “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems”. Projekts iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondā, lai iegūtu finansējumu aktivitātes   “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana” projektu konkursā.

Projekta mērķis ir veikt pasākumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Daugavgrīvā un Jaunciemā, lai atjaunotu bioloģiski vērtīgo zālāju un palieņu biotopus, kā arī samazināt ar niedrēm,  kokiem un krūmiem klātās platības. Projekta ietvaros tiks izcirsti koki, kas ir diametrā līdz 20 cm, un krūmi, pļautas koku un krūmu atvases, Jaunciema dabas lieguma teritorijā tiks savākti atkritumi, visās teritorijas regulāri tiks pļautas niedres un savākta un izvesta nopļautā masa. 

Projekts tiks īstenots 2021. gada pirmajā pusgadā. Projekta kopējais budžets ir 16 tūkstoši eiro, no tiem Rīgas domes līdzfinansējums ir 2434 eiro. 

Dabiskie zālāji jeb bioloģiski vērtīgie zālāji veidojušies teritorijas ilgstoši pļaujot vai noganot. Visi Latvijā atrodamie dabiskie zālāji atbilst ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem, kuriem ir īpašs aizsardzības statuss, diemžēl, to stāvoklis Eiropas un Latvijas mērogā pasliktinās. Rīgas pašvaldībai piederošos zemes gabalos atrodas dažādi zālāju aizsargājamie biotopi, no kuriem tikai daļa tiek apsaimniekoti atbilstoši, daļa aizaug ar kokiem, ekspansīvajām sugām.

Zaļā Josta - Reklāma