Trīs Rīgas grausti Zasulauka ielā tiks sakārtoti piespiedu kārtā

Trešdien, 2. decembrī, Rīgas domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par trīs graustu sakārtošanu piespiedu kārtā. Tie ir blakus esoši grausti Zasulauka ielā 31, Zasulauka ielā 31 korpuss 1 un Zasulauka ielā 31 korpuss 2. 

Visas trīs būves, ražošanas ēku korpusi, Zasulauka ielā 31  pieder SIA “VIKARA” un ir klasificētas kā B kategorijas grausti.  Būvju sienās ir mitruma radīti izdrupumi, logi nav stikloti, kā arī nav nodrošināta logu un durvju ailu pilnīga noslēgšana, pakļaujot būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei un pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu. Tāpat graustiem piegulošā teritorija nav norobežota, tā ir brīvi pieejama nepiederošām personām, kā arī teritorijā ir uzkrāti būvgruži un sadzīves atkritumi.

Tādēļ, lai sakārtotu attiecīgo teritoriju un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, lēmumprojekts nosaka divu nedēļu laikā no spēkā stāšanās dienas veikt pasākumus, lai liegtu nepiederošām personām iekļuvi graustos. Trīs mēnešu laikā jāizstrādā konservācijas projektus, piecu mēnešu laikā jāizpilda projektēšanas nosacījumus un astoņu mēnešu laikā jāuzsāk būvdarbi. Būvdarbi jāpabeidz gada laikā no lēmuma  par piespiedu sakārtošanu pieņemšanas.

Ja lēmuma noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no īpašnieka.

Zaļā Josta - Reklāma