Nodos sabiedriskajai apspriešanai lokālplānojumu teritorijai Tumes ielā

Pirmdien, 25.janvārī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrāde sākta, lai nodrošinātu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai, attīstot daudzstāvu dzīvojamo apbūvi ar atļauto stāvu skaitu – seši stāvi, tai atbilstošu infrastruktūras izveidi un teritorijas labiekārtošanu.

Lokālplānojuma teritorijā ir noteikts jauktas centra apbūves teritorijas  funkcionālais zonējums ar plašu jauktas izmantošanas spektru.

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt divas sešu stāvu dzīvojamās mājas, nodalot katrai mājai atsevišķu zemes vienību, bet funkcionāli teritorija netiks sadalīta un darbosies kā vienots divu dzīvojamo māju komplekss.

Transporta organizācijas risinājumi paredz piekļuvi teritorijai no Tumes ielas, pārbūvējot to posmā gar lokālplānojuma teritoriju līdz Mālu ielai atbilstoši E kategorijas ielas telpas un labiekārtojuma prasībām. 

Lokālplānojuma risinājumos respektēts, ka teritorijā varētu būt iespējama Otrā pasaules kara apbedījumu atradumu vieta, nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasības un nosacījumus zemes rakšanas darbu veikšanai.