L. Ozola: kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana ir viens no galvenajiem domes uzdevumiem

Trešdien, 28. oktobrī, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē deputāti iepazinās ar labas pārvaldības principiem, kurus paredz jaunā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. To Rīgas domes pagaidu administrācija pieņēma šā gada 21. augustā.

Noteikumu par kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību mērķis ir ieviest vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, godprātīgu, atbildīgu un efektīvu kapitālsabiedrības darbību. Tāpat sekmēt koordinētu un prognozējamu sadarbībustarp pašvaldību un kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības sistēmas ietvaros, kā arī veidot priekšnosacījumus kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai.

Komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola: “Rīgas pilsētas kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ko rīdzinieki sagaida. Ir sperts nozīmīgs solis, lai mēs uz to virzītos, jo apstiprinātais dokuments ir ceļvedis, kas pašvaldībā līdz šim ir ļoti trūcis un kas nākotnē lieti noderēs kapitālsabiedrībām un jaunai domei. Jaunā kārtība skaidri nosaka labas pārvaldības principus, kādi būs jāievēro, pārvaldot Rīgas pilsētas kapitālsabiedrības. Turpmākais darbs būs šo dokumentu iedzīvināt praksē un nodrošināt, ka gan pilsētas administrācija, gan pašas kapitālsabiedrības ievēros tajā noteikto.”

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, kurš piedalījās šī dokumenta izstrādē, iepazīstināja komitejas deputātus ar galvenajiem principiem tieši saistībā ar komitejas darba specifiku.

Pārvaldības kārtība paredz, ka deputāti komitejās un domes sēdēs izskatīs lēmumus par līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībās, saistošos noteikumus, kuros nosaka tirgus nepilnības, vispārējos stratēģiskos kapitālsabiedrības mērķus un specifiskos pašvaldības nefinanšu mērķus konkrētās nozares politikas īstenošanai. Domes sēdē izskatīs kapitālsabiedrību auditu un revīziju, tajā skaitā Valsts kontroles revīziju, secinājumus un ikgadējos kapitālsabiedrību pārskatus. 

Kapitālsabiedrības valdes izstrādās un apstiprinās tādus komitejas uzmanības lokā esošus darbības principus kā korporatīvo pārvaldību, interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanu, risku pārvaldību, iekšējās kontroles vidi un atbilstību (compliance), korporatīvo sociālā atbildību, ilgtspēju un attiecības ar iesaistītajām pusēm, kā arī trauksmes celšanu.

Kapitālsabiedrības ievēros politisko un reliģisko neitralitāti – tas paredz, ka kapitālsabiedrība neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs, tajā skaitā politisko partiju vai to pasākumu  un aktivitāšu reklamēšanā vai publiskā atbalstīšanā.

Kapitālsabiedrības veiks ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošanu, nodrošinot, ka personas tiek nodarbinātas, pamatojoties uz profesionalitātes un vienlīdzības principiem, un netiek nodarbinātas tikai tādēļ vien, ka tās ir radinieki vai saistītās personas valdes un padomes locekļiem, kā arī pašvaldības amatpersonām.

Kārtība paredz, ka kapitāldaļu turētājs pieņems motivētus lēmumus par zaudējumu piedziņu no kapitālsabiedrības amatpersonām saskaņā ar Valsts kontroles likumā noteikto kārtību par zaudējumu piedziņu.

Attiecībā uz domes deputātu informācijas pieprasījumu kapitālsabiedrībām,  atteikumu sniegt informāciju vairs nedrīkstēs pamatot ar komercnoslēpuma aizsardzību; tā tiks izsniegta, brīdinot par ierobežotas pieejamības izpaušanas ierobežojumiem. Ja pieprasītā informācija attieksies uz iespējamiem likumpārkāpumiem, to nedrīkstēs atzīt par ierobežotas pieejamības informāciju.

Zaļā Josta - Reklāma