Eiropas Komisija emitēs sociālās jeb ES SURE obligācijas

Eiropas Komisija šodien paziņo, ka ES SURE instrumenta ietvaros gaidāmās obligācijas līdz 100 miljardu eiro apmērā tā emitēs kā sociālās obligācijas. Tāpēc Komisija ir pieņēmusi sociālo obligāciju satvaru, kas ir neatkarīgi izvērtēts. Minētais satvars ir paredzēts, lai ieguldītājiem šajās obligācijās dotu pārliecību, ka piesaistītie līdzekļi kalpos patiesi sociālam mērķim.

Šis paziņojums tika pieņemts pēc tam, kad Padome apstiprināja finansiālu atbalstu, ko SURE instrumenta ietvaros saņems 16 dalībvalstis (to skaitā arī Latvija), lai palīdzētu aizsargāt darbvietas un strādājošos. Lai garantētu, ka līdzekļi tiks izmantoti sociāliem mērķiem, sociālo obligāciju satvarā – kura pamatā ir SUREregula – ir paredzēts, ka dalībvalstīm jāziņo par to, kā aizņemtie līdzekļi ir tikuši izlietoti. Saskaņā ar šo satvaru dalībvalstīm arī jāziņo par ES SURE obligāciju sociālo ietekmi. Pamatojoties uz šajos ziņojumos izklāstīto informāciju, Eiropas Komisija varēs apliecināt ieguldītājiem, ka ES SURE obligācijas ir izmantotas, lai finansētu programmas, kurām ir pozitīva sociālā ietekme.

Sagatavojot un iesniedzot sociālo obligāciju satvaru, Komisija cenšas piesaistīt ieguldītājus, kuri vēlas ieguldīt savus līdzekļus vides, sociālajā un uzņēmumu pārvaldības (VSP) jomā. Komisijas sociālo obligāciju satvars ir izstrādāts, pilnībā ievērojot Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) publicētos principus sociālo obligāciju jomā. Minēto satvaru ir neatkarīgi izvērtējis ārējais vērtētājs – uzņēmums Sustainalytics.

Plānots, ka pirmais darījums notiks oktobra otrajā pusē.

Zaļā Josta - Reklāma