Komisija nāk klajā ar jaunu 10 gadu plānu romu atbalstam ES

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu 10 gadu plānu, tostarp priekšlikumu Padomes ieteikumam, lai atbalstītu romus ES. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādām septiņām prioritārām jomām:līdztiesība, iekļaušana, līdzdalība, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi. Katrā jomā Komisija ir izvirzījusi jaunus mērķus un sniegusi ieteikumus dalībvalstīm to sasniegšanai, un abi šie elementi būs svarīgi instrumenti, lai uzraudzītu progresu un nodrošinātu, ka ES gūst labākus rezultātus, sniedzot būtisku atbalstu, kas joprojām ir vajadzīgs tik daudziem ES dzīvojošajiem romiem.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova teica:“Vienkārši izsakoties, pēdējo desmit gadu laikā mēs neesam darījuši pietiekami daudz, lai atbalstītu romu tautības iedzīvotājus ES. Tam nav nekāda attaisnojuma. Daudzi joprojām saskaras ar diskrimināciju un rasismu. Mēs nevaram ar to samierināties. Šodien mēs atsākam centienus šīs situācijas uzlabošanai, izvirzot skaidrus mērķus un atjaunotu apņemšanos nākamajā desmitgadē panākt reālas izmaiņas.”

Līdztiesības komisāre Helena Dalli piemetināja: “Lai Eiropas Savienība kļūtu par patiesu Līdztiesības savienību, mums ir jāraugās, lai attiecībā pret miljoniem romu tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme un lai viņi tiktu sociāli integrēti un spētu bez izņēmumiem piedalīties sociālajā un politiskajā dzīvē. Ar mērķiem, ko esam izvirzījuši šodienas stratēģiskajā satvarā, mēs ceram līdz 2030. gadam panākt reālu progresu ceļā uz Eiropu, kurā romi ir daļa no mūsu Savienības daudzveidības un iesaistās mūsu sabiedrībā, kā arī viņiem tiek sniegtas visas iespējas pilnībā līdzdarboties ES politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē un sniegt savu ieguldījumu tajā.”

Lai gan galīgais mērķis ir panākt pilnīgu līdztiesību, Komisija ir ierosinājusi minimālos mērķus 2030. gadam, pamatojoties uz panākumiem, kas gūti iepriekšējā satvarā. Tie ir šādi:

vismaz uz pusi samazināt to romu īpatsvaru, kuri ir saskārušies ar diskrimināciju;

divkāršot to romu īpatsvaru, kuri ziņo par pieredzētiem diskriminācijas gadījumiem;

vismaz uz pusi samazināt nabadzības plaisu starp romiem un pārējiem iedzīvotājiem;

vismaz uz pusi samazināt atšķirību attiecībā uz dalību agrīnajā pirmsskolas izglītībā;

dalībvalstīs, kurās ir ievērojams romu iedzīvotāju skaits, vismaz uz pusi samazināt to romu bērnu īpatsvaru, kuri apmeklē segregētas pamatskolas;

vismaz uz pusi samazināt nodarbinātības līmeņa atšķirības un dzimumu nodarbinātības atšķirības;

vismaz uz pusi samazināt paredzamā mūža ilguma atšķirību;
vismaz par vienu trešdaļu samazināt atšķirību attiecībā uz sliktiem sadzīves apstākļiem; nodrošināt, ka vismaz 95 % romu ir piekļuve ūdensvada ūdenim.

Lai sasniegtu šos mērķus, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis ieviestu pareizo politiku. Komisija sniedz norādījumus dalībvalstīm un ir sagatavojusi sarakstu ar pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic, lai paātrinātu progresu virzībā uz romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību. Norādījumi un pasākumi ietver gan no diskriminācijas cietušajiem romiem paredzētu atbalsta sistēmu izstrādi, gan izpratnes veicināšanas kampaņas skolās, finanšpratības veicināšanu, romu pieņemšanas darbā publiskās iestādēs sekmēšanu un uzlabotu piekļuvi kvalitatīvām medicīniskām pārbaudēm, veselības skrīningam un ģimenes plānošanai romu sievietēm.

Turpmākie pasākumi

Komisija aicina dalībvalstis līdz 2021. gada septembrim iesniegt valsts stratēģijas un reizi divos gados ziņot par to īstenošanu. Komisija uzraudzīs 2030. gada mērķu īstenošanā panākto progresu, pamatojoties uz Eiropas Pamattiesību aģentūras veikto aptauju rezultātiem un pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu. Tiks arī veikts padziļināts vidusposma novērtējums par jauno 10 gadu plānupage1image28176page1image28336page1image28496page1image28656page1image28816page1image28976page1image29136page1image29296page1image29456page1image29616page1image29776

kopumā.

Zaļā Josta - Reklāma