Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīs, izstrādājot tematiskos plānojumus

Otrdien, 24. novembrī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu ar kuru Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija veiks tematiskā plānojuma izstrādi kvartālam starp Aglonas ielu, Bultu ielu, Maltas ielu, Eglaines ielu, Maskavas ielu un Rušonu ielu, Rīgā.

Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas ir pamats turpmākai teritorijas attīstībai un labiekārtošanai. Izstrādes pamatojums ir pārskatīt kvartāla teritorijā esošajām dzīvojamām mājam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumu šo zemesgabalu robežu pārkārtošanai.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas mērķis ir noteikt adekvātu un sapratīgu funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu konkrētajai dzīvojamai mājai, vienlaikus samērojot zemes īpašnieka un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses piespiedu nomas attiecību gadījumā.

Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” katras dzīvojamās mājas sagatavošana privatizācijai ietvēra funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu un dzīvojamās mājas ierakstīšanu zemesgrāmatā. Funkcionāli nepieciešamais zemesgabals ir zeme, uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi.

Rīgas domes Īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis: “Apskatot Rīgas kvartālu zemju plānojumu, tika secināts, ka dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamie zemesgabali ne vienmēr atbilst šobrīd tiem noteiktajām prasībām. Pastāv gadījumi, kuros tie ir noteikti gan nesamērīgi lieli, gan pārāk mazi, lai nodrošinātu funkcionālu būves pastāvēšanu. Turklāt viena māja var atrasties uz vairākiem zemesgabaliem vai vairākas vai pat vairāki desmiti ēku uz viena zemesgabala. Tematisko plānojumu izstrādes procesā tiek iesaistīti gan speciālisti, gan iedzīvotāji un zemes īpašnieki.” 

Tāpat komitejas deputāti apstiprināja jau izstrādāto tematisko plānojumu kvartālam starp Jenotu ielu, Augusta Deglava ielu, Ilūkstes ielu, Zebiekstes ielu un Sesku ielu, Rīgā. Ikviens interesents ar to var iepazīties Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas mājas lapāwww.rdzmpk.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Zaļā Josta - Reklāma