Uzsākta Ventspils novada jaunatnes politikas plāna apspriešana

Līdz 21. oktobrim ir iespēja piedalīties Ventspils novada jaunatnes politikas plāna 2021.–2023. gadam publiskajā apspriešanā. Ar attīstības plāna projekta redakciju var iepazīties Ventspils novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Projekti.    

Ventspils novada jaunatnes politikas plāna izstrāde uzsākta 2019. gadā, un tas ir pirmais jaunatnes plānošanas dokuments novadā, kas palīdzēs organizēt jaunatnes jomas attīstību. Plānošanas dokumentu izstrādā trim gadiem, tā mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, strukturētu, pārredzamu, mūsdienām atbilstošu un reāli izpildāmu darbu ar jaunatni Ventspils novadā, kas veicinātu un uzlabotu jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos prioritārajās jomās. Galvenais šīs jomas mērķis ir uzlabot jauniešuno 13 līdz 25 gadiemdzīves kvalitāti Ventspils novadā un veicināt daudzpusīgu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.  

Izstrādājot Ventspils novada jaunatnes politikas plānu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem, norāda Ventspils novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Sibilla Veģe, ar anketēšanas palīdzību bija izzināt arī jauniešu viedokli par jauniešu dzīvi novadā, noskaidrot viņu skatījumu uz jaunatnes darbu novadā un jauniešiem piedāvātajām iespējām. Anketēšanā piedalījās 162 respondenti. 

Ventspils novada jaunatnes politikas plānā 2021.–2023. gadam ir noteikti četri prioritārie rīcības virzieni:veicināt dažādu sociālo grupu jauniešu līdzdalību, nodrošināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas visos pagastos, veicināt jauniešu iniciatīvu un nodarbinātību.

Rakstiskus priekšlikumus par jaunatnes politikas plānu var iesniegt Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai sūtot tos uz e-pastu: [email protected].

Zaļā Josta - Reklāma