Turpinās pilnveidot jauno Rīgas teritorijas plānojumu

Rīgas dome trešdien, 16. decembrī, nolēma turpināt pilnveidot jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, izvērtējot to saistībā ar aktuālo normatīvo regulējumu un sadarbībā ar institūcijām veicot nepieciešamās izmaiņas, pārskatot transporta infrastruktūras attīstības shēmu un atkārtoti izvērtējot pagājušajā gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus.

“Teritorijas plānojums ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem galvaspilsētas attīstībai. No tā ir atkarīgs, kādā pilsētā dzīvosim, tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt pareizus lēmumus, iesaistot visu apkaimju iedzīvotājus,” uzsver Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone. “Pie plānojuma uzlabošanas darbs ilgs vēl vairākus mēnešus. Strādāsim tā, lai galīgais variants tiktu akceptēts 2021. gada laikā.”

Pirmā Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un tās laikā tika saņemti 769 iesniegumi. Kopumā tajos izteikti ap 2000 priekšlikumi. Tāpat tika saņemts 51 atzinums no dažādām institūcijām. Rezultātā plānojumu tika lemts nodot pilnveidei.

Otrā dokumenta publiskā apspriešana norisinājās no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim. Tās laikā tika saņemti 875 iesniegumi, kuros kopumā izteikti ap 1200 priekšlikumi.

Patlaban spēkā ir Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam un tas darbosies līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais plānojums.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Sagatavoti un ar Rīgas domes lēmumu apstiprināti 11 tematiskie plānojumi. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995.–2005.gadam un 2006.–2018.gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006. –2018.gadam.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons

Zaļā Josta - Reklāma