SIA “Rīgas ūdens” plāno nomainīt mehāniskos skaitītājus, nodrošinot precīzu sniegto pakalpojumu uzskaiti

SIA “Rīgas ūdens” nākamajā gadā plāno veikt uzņēmuma valdījumā esošo mehānisko mēraparātu nomaiņu pret ultraskaņas mēraparātiem, tādejādi nodrošinot precīzu sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti.

Pašlaik jau uzsākts pilotprojekts, kura ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzstādīti 50 ultraskaņas mēraparāti, lai pēc to darbības rezultātu izvērtēšanas lemtu par turpmākajām darbībām. Izsludināts iepirkums par vēl 341 ultraskaņas mēraparāta iegādi. Pēc šī pilotprojekta rezultātu analīzes un secinājumu veikšanas tiks sagatavoti priekšlikumi par optimālāko skaitītāju veidu, kuru uzņēmums varētu izmantot turpmāko pakalpojumu uzskaitei. To plānots izvēlēties, ņemot vērā mēraparātu kalpošanas ilgumu, izmaksas, precizitāti un arī citu valstu pieredzi. Paralēli tam tiek analizēti arī citi tehniskie risinājumiem ūdens apjoma uzskaites precizitātes nodrošināšanai. SIA “Rīgas ūdens” rīcībā šobrīd ir 19 544 mehāniskie skaitītāji.

Ir novērota tendence, ka mehāniskie DN32 un DN40 diametra komercuzskaites mēraparātu ilgstošas (vairāk par četriem gadiem) izmantošanas rezultātā palielinās to skaitītāju apjoms, kas pēc atkārtotās verificēšanas tiek atzīti par nederīgiem. Tas rada riskus neprecīza patērētā ūdens apjoma uzskaitē. Šī tendence lielākoties novērota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ūdens patēriņa apjomi ir ievērojami lielāki nekā privātmājas. Ņemot vērā minēto, sabiedrība jau pagājušajā gadā pieņēma lēmumu pēc mehānisko mēraparātu nomaiņas atkārtoti tos vairs neuzstādīt, izņemot gadījumus, ja tiek veikta mehānisko mēraparātu pirmstermiņa verifikācija, un tie atzīti par lietošanai derīgiem. No 2019. gada 1. novembra no ūdensapgādes tīkla noņemtie mehāniskie mēraparāti atkārtoti vairs netiek uzstādīti.

Atšķirībā no mehāniskajiem skaitītājiem, ultraskaņas mēraparātu korpusā nav kustīgu daļu (ūdens uzskaites mehānisma), tāpēc to precizitāti un darbību ūdensvada tīklā esošās nogulsnes un sīkās daļiņas ietekmē krietni mazāk. Papildus aspekts ultraskaņas mēraparātu izvēlē ir to ilgmūžība, kas samazina to nomaiņas biežumu un palielina izmantošanas ilgumu. Šādus skaitītājus izmanto arī vairāki citi Latvijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, kuru pozitīvā pieredze apliecina šāda soļa pareizumu.

Zaļā Josta - Reklāma