Rīga izsludināts sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2023. gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2023. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 14.00.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

2023. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana. Pirms pieteikuma iesniegšanas obligāti jāapzina šīs mērķa grupas vajadzības un iespējas piedalīties projekta aktivitātēs.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  • sociālās integrācijas veicināšana;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
  • jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

  • mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 eiro;
  • lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1500,01 eiro līdz 7000 eiro.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada  15. novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai AIC oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē AIC Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 10. janvārī plkst. 15.00 notiks informatīvs seminārs tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 6. janvārim. 

Konkursa nolikums un citi saistošie dokumenti ir atrodami tīmekļa vietnes apkaimes.lv sadaļā “Integrācija/Finansēšanas konkursi” un riga.lv sadaļā “Konkursi”.

Papildus informācija par projektu konkursu – Dace Paegle, AIC Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 67012614, e-pasts dace.paegle@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma