Piespiedu kārtā sakārtos trīs graustus Zasulauka ielā

Otrdien, 24. novembrī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par trīs graustu sakārtošanu piespiedu kārtā. Tie ir blakus esoši grausti Zasulauka ielā 31, Zasulauka ielā 31 korpuss 1 un Zasulauka ielā 31 korpuss 2.

Visas trīs būves, ražošanas ēku korpusi, Zasulauka ielā 31  pieder SIA “VIKARA” un ir klasificētas kā B kategorijas grausti.  Būvju sienās ir izdrupumi, piesātināšanās ar mitrumu, pieļauta logu stiklojuma neesība, kā arī nav nodrošināta logu un durvju ailu pilnīga noslēgšana ar vienveidīgiem materiāliem, tādējādi pakļaujot būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei un pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu. Tāpat graustiem piegulošā teritorija nav norobežota, tā ir brīvi pieejama nepiederošām personām, kā arī teritorijā ir uzkrāti būvgruži un sadzīves atkritumi

Tādēļ, lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, lēmumprojekts nosaka divu nedēļu laikā no spēkā stāšanās dienas veikt pasākumus, lai liegtu nepiederošām personām iekļvi graustos. Trīs mēnešu laikā jāizstrādā konservācijas projektus, piecu mēnešu laikā jāizpilda projektēšanas nosacījumus un astoņu mēnešu laikā jāuzsāk būvdarbi. Būvdarbi jāpabeidz gada laikā no lēmuma pieņemšanas Rīgas domes sēdē. 

Ja lēmuma noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no īpašnieka. Visi trīs lēmumi par graustu piespiedu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

Zaļā Josta - Reklāma