Izskata informatīvo ziņojumu par veselības nozares informācijas sistēmu modernizāciju

Šodien, 13.oktobrī, Ministru kabineta sēdē izskatīja Veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu* par veselības nozares informācijas sistēmu (reģistru) modernizāciju, attīstību un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu, kas paredz sistēmu būtisku uzlabošanu. 

Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu par Nacionālā veselības dienesta īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta** progresu, riskiem un turpmākās rīcības plānu un pieņemtu lēmumu par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Projekta ietvaros paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas “Vadības informācijas sistēma”*** modernizāciju. Esošā sistēma, kas nodota ekspluatācijā 2003.gadā, izmanto tehnoloģijas, kuras to ražotājs vairs neattīsta un neatbalsta. Plānots pilnveidot un optimizēt vairākus nozares procesus, lai uzlabotu Nacionālā veselības dienesta (NVD) kapacitāti nozares finanšu resursu administrēšanā, Veselības inspekcijas (VI) kapacitāti, kā arī uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti. Plānots, ka projekta rezultātā tiks:

  • uzlabota vēža skrīninga programmu pārvaldība, lai panāktu iedzīvotāju lielāku iesaisti skrīninga programmā un palielinātu savlaicīgi atklāto audzēju īpatsvaru, 
  • ieviesti risinājumi kvalitatīvākai obligāto veselības pārbaužu veikšanai, 
  • pilnveidota līgumu slēgšana un norēķinu veikšana starp NVD un ārstniecības iestādēm, atsakoties no papīra dokumentu aprites un nodrošinot automatizētu elektronisku rēķinu izveidi, iedzīvotājiem tiks mazināts administratīvais slogs, kas saistīts ar gada ienākumu Deklarāciju iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā
  • samazināts administratīvais slogs ārstniecības personām , kas saistīts ar reģistrāciju un pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Ņemot vērā, ka projekta ieviešana aizkavējusies un nenotiek saskaņā ar plānoto realizācijas grafiku, ziņojumā tiek izcelta nepieciešamība īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim.

Tāpat ziņojumā uzsvērta nepieciešamība modernizēt e-veselības sistēmu, lai tā būtu mūsdienu prasībām atbilstoša. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt sistēmu nākotnes arhitektūru. Ziņojums paredz valsts budžeta līdzekļu pārdali e-veselības sistēmas modernizēšanai 2021.gadā 1 milj.eiro, 2022.gadā 700 tūkst.eiro un 2023.gadā 300 tūkst.eiro. Plānots, ka līdz e-veselības sistēmas modernizēšanas pabeigšanai, esošā e-veselības sistēma tiks uzturēta, lai nodrošinātu jau izstrādāto funkcionalitāšu darbību un pieejamību lietotājiem. 

Jau ziņots, ka COVID-19 izplatības rezultātā gūtā pieredze apliecina veselības nozares informācijas sistēmu nozīmi arī ārkārtas situācijas radīto seku mazināšanā, piemēram, iedzīvotāju apziņošanā, attālināto konsultāciju sniegšanā, līdz ar to turpmākie ieguldījumi sistēmu attīstībā ir nozīmīgi arī no šī aspekta. Jau šobrīd ir apzināta nepieciešamība pilnveidot pacienta elektronisko veselības karti e-veselības sistēmā, kā arī vairākus procesus veselības aprūpē un epidemioloģiskajā uzraudzībā, elektronizējot medicīnisko dokumentu apriti e-veselības sistēmā. Piemēram, ir identificēta nepieciešamība nodrošināt laboratorijas izmeklējumu datu saglabāšanu un apstrādi e-veselības sistēmā, elektronizēt ziņošanas procesu, piemēram, par infekcijas slimībām. 

*Informatīvais ziņojums par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta “Veselības nozares informāciju sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” progresu, riskiem turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību

** Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēts projekts Nr. 2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu”

***“NVD veselības aprūpes pakalpojumu norēķinu sistēma “Vadības informācijas sistēma””

Zaļā Josta - Reklāma